Wanneer het leerproces 

speciale aandacht nodig heeft!

Onderwijspraktijk Focus is een praktijk voor leerondersteuning aan:

  • Kinderen bij wie het leren niet vanzelf gaat.
  • Kinderen die naast de instructie en oefentijd op school nog behoefte hebben aan extra individuele instructies.
  • Kinderen waarbij blijkt dat lesstof uit voorgaande jaren nog niet voldoende geautomatiseerd is.
  • Kinderen die hier onzeker van worden of frustraties uiten omtrent het leerproces en daardoor misschien niet graag naar school gaan. 

Onderzoek / IQ test

Indien het leerproces op school, om wat voor reden dan ook, moeizaam verloopt, kan dat voor het kind diverse gevolgen hebben. Het is niet altijd duidelijk waarom op school iets niet goed lukt. Onderzoek voorafgaand aan de begeleiding biedt inzicht in de aard en ernst van de leerproblemen en in welke richting de oplossingsmogelijkheden liggen. Het is daarnaast van groot belang om een goed beeld te hebben van wat je van een kind mag verwachten. Wanneer de omgeving van een kind de lat te hoog of te laag legt, kan dat in beide situaties ook leiden tot sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen. Er zijn bij Onderwijspraktijk Focus verschillende mogelijkheden om de sterke en minder sterke punten van uw zoon of dochter in kaart te brengen. Klik hier voor de mogelijkheden voor onderzoek.  

Remedial teaching (RT)

Is uw kind soms teruggetrokken en bang om fouten te maken of vragen te stellen? Heeft uw kind soms belemmerende gedachten zoals 'zie je wel, ik ben dom' of 'ik kan het toch niet' en 'anderen zijn beter'? Merkt u dat uw kind vooral in toetsperiodes niet naar school wilt of durft? Gaan deze situaties vaak gepaard met lichamelijke klachten zoals buikpijn, hoofdpijn of vermoeidheid. Leerproblemen leiden vaak tot sociaal-emotionele problemen en/of lichamelijke klachten. Het is ook mogelijk dat uw kind geen teruggetrokken of onzeker gedrag laat zien, maar juist probeert te compenseren met stoer, clownesk en druk/opstandig gedrag of moeite heeft zich te concentreren op taken die moeilijk voor hem/haar zijn. Ook deze gedragsproblemen kunnen een gevolg zijn van een leerprobleem. Dit alles is uiteraard niet wenselijk en vaak ook niet nodig. Indien tijdig de juiste hulp geboden wordt, kunnen ernstigere problemen in de toekomst voorkomen worden. Onderwijspraktijk Focus is er voor deze kinderen. Door middel van Remedial teaching (RT) bij Onderwijspraktijk Focus krijgen kinderen met leermoeilijkheden begeleiding op maat, doen ze succeservaringen op en groeit hun zelfvertrouwen. Kinderen kunnen bij Onderwijspraktijk Focus terecht voor begeleiding op het gebied van technisch/begrijpend lezen, (werkwoord) spelling, rekenen en taal/woordenschat. Klik hier voor meer informatie. 

Begeleiding op school

De school zorgt in eerste instantie voor de begeleiding die kinderen op school nodig hebben. Het kan voorkomen dat een kind meer begeleiding nodig heeft, maar dat de school deze extra begeleiding niet kan bieden. Onderwijspraktijk Focus biedt dan graag samen mét school de hulp en specifieke ondersteuning die deze leerling nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Onderwijspraktijk Focus kan bijvoorbeeld ondersteunen bij het bieden van specifieke interventies (zorgniveau 3) om de hardnekkigheid van lees-, spelling- en/of rekenproblemen aan te tonen bij een vermoeden van dyslexie of dyscalculie. Tevens kan Onderwijspraktijk Focus iets betekenen voor leerlingen die om verschillende redenen onvoldoende hebben geprofiteerd van het onderwijs op afstand en waarvoor extra ondersteuning wenselijk is. De overheid heeft een subsidieregeling ('Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021') gepubliceerd en daarmee geld beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van deze leerlingen: kijk voor meer informatie en de tijdvakken voor het aanvragen van de subsidie op dienst uitvoering subsidies aan instellingen. De extra ondersteuning kan worden georganiseerd buiten de school óf door de school zelf, naast de reguliere lessen en het onderwijsprogramma.