Onderwijspraktijk Focus begeleidt kinderen op het gebied van:

Technisch lezen

Leest uw kind middels een sterk radende leesstrategie, vult hij/zij de zin naar eigen inzicht aan en maakt hij/zij daardoor veel fouten? Of merkt u dat uw kind de woorden steeds weer opnieuw spellend leest (blijft 'hakken' en 'plakken'), waardoor het tempo achter blijft? Dan kan Onderwijspraktijk Focus van betekenis zijn om het leesniveau van uw zoon/dochter te verbeteren. Ook zal er aandacht besteed worden aan het stimuleren van het leesplezier

Begrijpend lezen

Aan de hand van een stappenplan leren de kinderen een tekst te overzien en ermee te werken. We gaan aan de slag met leesstrategieën zoals verwijswoorden en verbindingswoorden herkennen, visualiseren van wat je gelezen hebt, woordenschat vergroten door o.a. samen te praten over de tekst, voorkennis ophalen en nog veel meer!

Spelling

Schrijf je 'bocht' of 'bogt', 'muuren' of 'muren' en schrijf je nu 'grapig' of 'grappig'? Voor een aantal kinderen zijn dit op school grote struikelblokken. Onderwijspraktijk Focus kan deze kinderen helpen om inzicht te krijgen in de klankstructuur van woorden en de spellingregels eigen te maken. Hiermee wordt een goede basis gelegd. Een apart onderdeel van de spelling is de werkwoordspelling. Ook hiervoor kunnen kinderen terecht bij Onderwijspraktijk Focus.

Rekenen

Veel kinderen die moeite hebben met rekenen voelen zich angstig en ongelukkig als ze sommen moeten maken, waardoor ze het rekenen zoveel mogelijk zullen vermijden. Hierdoor krijgen deze kinderen minder kans om te oefenen en wordt het probleem uiteindelijk alleen maar groter. Het is dan ook van belang om dit probleem bij kinderen tijdig te ontdekken en het vervolgens met geduld en aandacht aan te pakken. Bij Onderwijspraktijk Focus is het mogelijk om de rekenbasis te verstevigen en rekenprocedures in te slijpen. Er kan geoefend worden met verschillende rekenonderdelen, zoals klokkijken (digitaal en/of analoog), rekenen met geld, procenten en/of breuken. Tevens zullen we oefenen met het toepassen in verhaaltjessommen.   

Werkwijze Remedial Teaching

Door middel van remedial teaching (RT) kunnen kinderen tijdelijk individueel ondersteund worden, zodat ze zich de leerstof eigen kunnen maken. De RT is met name geschikt voor kinderen in het (speciaal)basisonderwijs vanaf ongeveer 6 jaar.  De onderzoeksresultaten en het handelingsplan geven richting aan de RT. Ieder kind heeft een andere aanpak nodig en leert op zijn/haar manier. Kinderen verschillen in talent, tempo en temperament. Belangrijk is daarom dat de begeleiding bij het kind past. Vaak wordt er eerst onderzocht of de basis goed is. Zonder een goede basis is extra hulp niet effectief. Vervolgens kunnen er gericht doelen gesteld worden.Bij Onderwijspraktijk Focus is de begeleiding individueel en volledig gericht op wat de leerling nodig heeft. Er wordt rekening gehouden met de denk- en leerstijl van het kind, de eigen manier van informatie opnemen (auditief/visueel) en interesses. Daarnaast is de band tussen mij en het kind belangrijk. Mijn belangrijkste doel is dat het kind de motivatie en het zelfvertrouwen terugkrijgt. Er worden succeservaringen gecreëerd, waardoor het zelfvertrouwen van het kind groeit. Dat vertrouwen kan ieder kind tot een hoger niveau brengen.

Tijdens het begeleidingstraject is het van groot belang dat er een goede afstemming is tussen alle betrokkenen: kind, ouders, leerkracht en remedial teacher. Met name ouders zijn een belangrijke schakel in het geheel. Vooral wanneer er voor het goed inslijpen van spellingregels of automatiseren van sommen thuis een aantal keer kort geoefend wordt samen met een oefenpartner bv. één van de ouders. 

Uw kind zal 1 (of 2) keer per week RT krijgen, meestal 45 minuten per bijeenkomst. De behandelduur is afhankelijk van de problematiek. Sommige kinderen komen alleen voor een onderzoek, sommige kinderen zijn na 3 maanden weer op niveau terwijl anderen iets vaker of langer RT krijgen, soms tot op de middelbare school. 

Alle kinderen krijgen bij de start als service een eigen huiswerkmap, een beloningskaart en indien nodig een opzoekboekje.