Onderzoek

Een onderzoek kan zowel door school als door ouders aangevraagd worden.


  • Intelligentieonderzoek (IQ test)

Wanneer de schoolprestaties van uw zoon/dochter of leerling afwijken van het verwachte en er vragen zijn op het gebied van de capaciteiten, kan het zinvol zijn om een intelligentieonderzoek te laten uitvoeren. Zo zijn sommige ouders het niet eens met het beeld dat de school van hun kind heeft. Voor hen kan de uitslag van de test wellicht als second opinion dienen. Ook bij de keuze voor een middelbare school kan zo'n second opinion van pas komen. Als een kind op de Cito-toets onder zijn niveau heeft gepresteerd, kan de uitslag van een intelligentietest alsnog toelating geven tot de middelbare school. Anderen willen de sterke en zwakke punten van hun kind in kaart brengen, zodat ze het gerichter kunnen begeleiden. Weer anderen vragen zich af of de problemen van hun kind verklaard kunnen worden door een lage of hoge intelligentie.  

Er zijn verschillende intelligentietesten om de cognitieve capaciteiten in kaart te brengen. Sommige tests zijn bij uitstek geschikt voor een bepaalde doelgroep, zoals kleuters, kinderen met een taalachterstand of kinderen met een laag niveau.

Bij Onderwijspraktijk Focus wordt gebruik gemaakt van de WISC-V. De doelgroep waar deze test voor bedoeld is, zijn kinderen en jongeren van 6 tot 17 jaarDeze test bestaat uit 14 onderdelen: de subtesten. Aan de hand van een instructie moet het kind talige of niet-talige opdrachten uitvoeren. De subtesten zijn bedoeld om inzicht te krijgen in 10 specifieke aspecten van intelligentie, ook wel indexen genoemd. Er moeten minimaal 7 subtesten worden afgenomen om het TIQ (totale of globale IQ) vast te kunnen stellen. Het uitvoeren van alle testen geeft natuurlijk een completer beeld. De afname van een complete test duurt ongeveer 2 uur, afhankelijk van de leeftijd en capaciteiten van het kind. Omdat er voor het bepalen van het TIQ maar 7 subtesten noodzakelijk zijn, is het mogelijk om de test in een kortere tijd af te nemen. Er kunnen dan wel enkele Indexen niet berekend worden.

Een intelligentiemeting is altijd een schatting. Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op het resultaat: is iemand bijvoorbeeld gespannen/onzeker, perfectionistisch of niet zo fit door een verkoudheid. Iemand die slecht geslapen heeft en daardoor vermoeid is, laat ook een ander beeld zien dan wanneer hij fit en uitgeslapen is. Ook factoren in de testruimte of bij de testleider kunnen van invloed zijn. Een intelligentietest is dan ook altijd een momentopname. Een IQ en index-scores kunnen door de jaren veranderen. 

  • Didactisch onderzoek (lezen, spelling, rekenen)

In het didactisch onderzoek worden de prestaties van uw zoon/dochter of leerling vergeleken met groepsgenoten/leeftijdgenoten en wordt zichtbaar of er sprake is van een achterstand of voorsprong. Naast het bepalen van het beheersingsniveau op verschillende schoolse vaardigheden wordt er goed gekeken naar gedrag en strategiegebruik. Het doel van het didactisch onderzoek is het bepalen van de didactische leeftijd. Tevens is het voor de begeleiding van belang om te weten of de basisvaardigheden voor het lezen, spellen of rekenen goed beheerst worden. Zonder een goede basis is de begeleiding niet effectief. Door de basisvaardigheden in beeld te hebben en de didactische leeftijd te bepalen kan er heel direct aangesloten worden bij de onderwijsbehoeften van het kind.